Policy/Disclaimer

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet - namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR) - van kracht. Meer info hierover kan men o.a. op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA) www.privacycommission.be terugvinden. Tutitalia Belgium verbindt zich ertoe bovenvermelde GDPR na te leven en aldus enkel de persoonsgegevens van particulieren te gebruiken als zij daar recht toe heeft. Tutitalia Belgium verwerkt de persoonsgegevens in kader van haar activiteiten, met name: a) bij de organisatie van events en b) bij de verkoop van producten. In lijn met de doelmatigheid registreren wij de naam, adres, telefoon en e-mail adres. Het rijksregisternummer wordt niet gebruikt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegelaten. Tutitalia Belgium als verwerkingsverantwoordelijke doet a) voor zijn e-mail en website-diensten beroep op de externe dienstenleverancier Combell www.combell.com en b) voor Marketing nieuwsbrieven op de externe dienstenleverancier MailChimp www.mailchimp.com. Deze twee partijen treden dus ten voordele van Tutitalia Belgium op als verwerker. De nodige organisatorische- en technische maatregelen zijn voorzien om de persoonsgegevens op een correcte wijze te beschermen (cf. toegangsbeveiliging, back-up's, enz.). De website van Tutitalia Belgium maakt geen gebruik van Cookies. Tutitalia Belgium verbindt zich er toe om de persoonsgegevens - met uitzondering van Degustatiehuis Jerome Lamote www.domusvinum.be (dit omdat Tutitalia Belgium bij de verkoop van wijn, olijfolie, pasta, ... in opdracht van deze partij handelt) - niet aan derden mee te delen. Tutitalia Belgium maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsmethoden en profileringsactiviteiten. Naast het hierboven vermelde worden persoonsgegevens niet op andere databanken opgeslagen. Alle vragen kunnen steeds geaddresseerd worden aan info@tutitalia.be. Indien gewenst kan u ons ook verzoeken om - zonder kosten - uw persoonsgegevens uit onze database(s) te laten verwijderen. Echter dient u voor dit laatste wel een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - naar het postadres Tutitalia Belgium, Dhr. Filip Van Hallewijn, Geuzestraat 32, B-9910 Aalter.

De website van Tutitalia Belgium is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven informatie op deze site. Tutitalia Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

As of 25 May 2018, the new European Privacy Act - the General Data Protection Regulation (GDPR) - will take effect. More information on this can be found on the website of the Belgian Data Protection Authority (GBA) www.privacycommission.be. Tutitalia Belgium undertakes to comply with the above-mentioned GDPR and thus only to use the personal data of private individuals if it is entitled to do so. Tutitalia Belgium processes personal data in the context of its activities, in particular: a) in the organization of events and b) in the sale of products. In line with the purpose, we register the name, address, telephone and e-mail address. The national register number is not used. Personal data are not kept longer than legally permitted. Tutitalia Belgium as controller counts a) for the e-mail and website-services on the external service provider Combell www.combell.com and b) for Marketing newsletters on the external service provider MailChimp www.mailchimp.com. These two parties therefore act as processor for the benefit of Tutitalia Belgium. The necessary organizational and technical measures are foreseen to protect the personal data correctly (eg. access security, back-ups, etc.). The website of Tutitalia Belgium does not include Cookies. Tutitalia Belgium does not exchange personal data - with the exception of Degustatiehuis Jerome Lamote www.domusvinum.be (because Tutitalia Belgium acts for the sale of wine, olive oil, pasta, ... on behalf of this party) - to third parties. Tutitalia Belgium does not use automated decision-making methods and profiling activities. In addition to the above, personal data are not stored on other databases. All questions can always be addressed to info@tutitalia.be. If desired, you can also request us to have your personal data being removed from our database(s) at no cost. However, for the latter you must send a letter - with a copy of your identity card - to the postal address Tutitalia Belgium, Mr. Filip Van Hallewijn, Geuzestraat 32, B-9910 Aalter.

The Tutitalia Belgium website has been compiled with great care. Nevertheless, no guarantees can be given with regard to the completeness, accuracy or topicality of the information provided on this site. Tutitalia Belgium can not be held liable for the content of this information or for the consequences of its use. No rights can be derived from the data as shown on this site.