Disclaimer

(English version below)
PRIVACYWET
Tutitalia Belgium verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Welke gegevens registreren wij? Wij registreren via deze website (cfr. invulformulieren) uw naam, adres, telefoon en e-mail adres. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens? Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend geregistreerd voor gebruik in het kader van onze activiteiten. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens? Uw persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking, onwettige vernietiging of verlies door ongeval. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen. Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens? De eigenaar van Tutitalia Belgium is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten op het volgende e-mail-adres: info@tutitalia.be. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens? U kunt ons verzoeken om - zonder kosten - al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - naar onderstaand adres: Tutitalia Belgium, Dhr. Filip Van Hallewijn, Bellemdorpweg 18, B-9881 Bellem. Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben. Algemene informatie: Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie (cfr. www.privacycommission.be).

DISCLAIMER
De site van Tutitalia Belgium is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven informatie op deze site. Tutitalia Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

PRIVACY ACT
Tutitalia Belgium commits to respect and protect your personal information collected via this website. What data do we record? We register through this website (cfr. Input forms) your name, address, phone and e-mail address. Why do we record your personal details? Your personal information will be recorded for use in the context of our activities. How do we protect the confidentiality of your personal information? Your personal details are not encoded prior to transmission, but we have foreseen privacy policy measures to protect your personal data under our control from unauthorized access or modification, improper use or disclosure unlawful destruction or accidental loss. We regard your personal details as confidential information that we never disclose to third parties. Who is responsible for handling your personal data? The owner of Tutitalia Belgium is responsible for answering all questions relating to the protection of your privacy. You can contact him at the following email address: info@tutitalia.be. How can I access my personal information? You can request by sending us a registred letter and with a copy of your identity card that we - free of charge - remove all your personal information from our database. Contact address: Tutitalia Belgium, Mr. Filip Van Hallewijn, Bellemdorpweg 18, B-9881 Aalter. As soon as possible we send you a copy of your personal details that we have had at our possession. General information: Our policy for protecting your personal details is entirely in accordance with all statutory provisions of Belgium and the European Union (cfr. www.privacycommission.be).

DISCLAIMER
The site of Tutitalia Belgium has been developed with great care. Nevertheless, no guarantees can be given towards the completeness, accuracy or timeliness of the information provided on this site. Tutitalia Belgium can not be held liable for the content of this information or for the consequences of its use. From the data, as displayed on this site, no rights can be derived.