Conditions

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Tutitalia Belgium (hierna vermeld als ‘onderneming’), ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling (cf. ondertekening contract/offerte) en/of bij betaling van de factuur erkent de klant deze algemene voorwaarden van de onderneming te aanvaarden.
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van de onderneming zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte (of contract) ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de onderneming, of als de klant het volledige bedrag van de bestelling reeds op de bankrekeningnummer van de onderneming heeft betaald. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
2.3 De offerte (contract) is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht de onderneming niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot (of volledige bedrag), tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte (contract). Het volledige bedrag en/of het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte (contract).
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang de onderneming haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs..
Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt de onderneming niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
Artikel 5. Risico
5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij de onderneming bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.
Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is de klant de resterende 70% van het factuurbedrag verschuldigd.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van de onderneming (vermeld op alle facturen en offertes) of cash.
6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 7 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan de onderneming een nalatigheidsintrest verschuldigd van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
6.4 De onderneming behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Artikel 7. Klachten – protest van de factuur
7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan de onderneming te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.
Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen
8.1. De onderneming verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de onderneming zijn middelenverbintenissen. De onderneming is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. De onderneming zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de onderneming of een aangestelde.
8.3. De aansprakelijkheid van de onderneming met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de onderneming. De totale aansprakelijkheid van de onderneming, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan de onderneming werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de onderneming het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt de onderneming geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
8.7 De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden tot het betalen van een schadevergoeding ten gevolge van een fout gemaakt tijdens vertaalopdracht, tenzij een opzettelijke of zware fout kan aangetoond worden.
8.8 De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden tot het betalen van een schadevergoeding ten gevolge van een fout gemaakt door een derde partij tijdens de organisatie van een (gids) event, tenzij een opzettelijke of zware fout van de ondernemening kan aangetoond worden.
8.9 De onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden tot het betalen van een schadevergoeding ten gevolge van een fout gemaakt door een derde partij waarbij de onderneming de rol speelt van aanbrenger cliënteel voor deze derde partij, tenzij een opzettelijke of zware fout van de ondernemening kan aangetoond worden.
8.10 De uitvoering van advertentie op een bepaalde plaats of tijd kan niet worden gewaarborgd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden. In geen geval kan het niet gevolg geven aan deze wensen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of een lagere prijs.
8.11. De onderneming heeft het recht materiaal dat niet geschikt is voor gebruik, aan te passen, zonder dat dit als een verplichting voor de onderneming kan worden beschouwd. De kosten verbonden aan zulke aanpassingen worden doorgerekend aan de klant.
8.12. De opdrachtgever erkent dat de onderneming is geen immobiliënkantoor, noch een reisbureau is.
8.13. De onderneming is geen (officiële) invoerder van bepaalde artikelen zoals wijn, olijfolie, pasta, enz. en werkt enkel en alleen (op basis van commissie vergoeding) in opdracht van bepaalde producenten of erkende verkopers. Hierdoor kan Tutitalia Belgium nooit aansprakelijk gesteld worden tot het betalen van enig welke schadevergoeding voor een fout gerelateerd aan het bestelde artikel. Bij betaling van het bestelde artikel stemt de klant in met deze voorwaarden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid software
9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.
10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door de onderneming ontwikkelde sites en web-applicaties.
10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door de onderneming gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door de onderneming werden gehaald van een website die online foto's en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. De onderneming verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.
10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan de onderneming of een derde waarmee de onderneming hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van de onderneming, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van de onderneming ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal de onderneming onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van de onderneming waarvan hij kennis neemt.
Artikel 11. Hostingdiensten & domeinnaam
11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt de onderneming samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt de onderneming de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
11.2. De hostingdiensten worden door de onderneming aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij de onderneming en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan de onderneming over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van de onderneming. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
11.3 De onderneming is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
11.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met de onderneming wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door de onderneming van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. De onderneming kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door de onderneming eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.
Artikel 12. Aanlevering bronbestanden
12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.
Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft de onderneming het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door de onderneming verleende diensten betalen, alsook de kosten die de onderneming moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat onderneming nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor de onderneming. Bovendien behoudt de onderneming het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
Artikel 14. Geheimhoudingsplicht
14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens
15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van de onderneming, heeft de onderneming de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt de onderneming persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.
Artikel 16. Referentie
16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door de onderneming voor de klant ontwikkelde product (of geleverde dienstverlening) wordt opgenomen in het referentie (partner) portfolio van de onderneming.
Artikel 17. Overmacht
17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de onderneming geen controle heeft, bevrijden de onderneming, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
17.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de onderneming tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
Artikel 18. Nietigheid
18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de onderneming en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Onderneming. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.
Artikel 20. Voorwaarden workshops / events
20.1. De deelnemer (minimum 16 jaar) schrijft zich in via telefoon, e-mail of het contactformulier
20.2. De deelnemer ontvangt een antwoord van Tutitalia Belgium met de melding of er al dan niet nog plaats is op de gekozen datum. Indien er nog plaats is, schrijft de deelnemer het inschrijvingsgeld over op het rekeningnummer BE11 3770 7158 7148 op naam van Filip Van Hallewijn met vermelding ‘inschrijvingsgeld event + datum + aantal deelnemers’. Vooraf met cash betalen kan ook.
20.2. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld - ten laatste 5 dagen voor de aanvang van het event - is de inschrijving van de deelnemer definitief waarna een bevestiging van betaling zal afgeleverd worden.
20.3. Eventuele terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij annulatie (bv. bij ziekte, enz.) door de deelnemer is niet mogelijk, de deelnemer kan wel steeds iemand anders zijn/haar plaats laten innemen.
20.4. Tutitalia Belgium is gerechtigd om het event te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn. In dit geval betaalt Tutitalia Belgium het inschrijvingsgeld volledig terug aan de deelnemer.
20.5. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan het evenement en vrijwaart Tutitalia Belgium van alle schade en aansprakelijkheid die het gevolg zijn van deelname.

Article 1. Application general conditions
1.1. These conditions apply to all proposals, offers and agreements with Tutitalia Belgium (hereinafter referred to as 'Company'), regardless conflicting provisions described in documents of the customer. By placing an order (cf. signing contract/offer) and/or paying the invoice the customer recognizes and accept these general conditions of the company.
Article 2. Proposals, offers order confirmation
2.1. All offers of the company are non-binding until they have been accepted by the customer. Offers are valid for 30 calendar days after the offer date, unless otherwise stated.
2.2 The agreement is established when the customer returns the offer (or contract) unchanged and signed back to the company, or if the customer has already paid the full amount of the order on the bank account of the company. Any order or order confirmation by the customer, the customer commits. The agreement replaces all previously concluded and / or verbal agreements.
2.3 The offer (or contract) is not divisible and can be, therefore, not be split unless otherwise stated. A compound offer shall not oblige the company to execute part of the assignment against a corresponding part of the given price.
2.4 The order will be executed once received the advance (or full amount), unless otherwise expressly stated in the offer (contract). The full amount and / or the amount of the advance (payment) are always stated in the offer (contract).
2.5 Offers do not automatically apply for future assignments.
Article 3. Cancellation of the order
3.1. The cancellation of an order by the customer is possible as long as the company has not yet begun its work and by paying a compensation of 25% of the agreed price.
Article 4. Delivery
4.1. The date of delivery as specified is indicative and not binding for the company. Delay in delivery does not entitle the customer for having a compensation or price reduction or to rescind the contract.
4.2. If the parties have expressly agreed on a binding delivery, that period shall be extended if the customer fails to provide information, documents, originals, images (in time) to transfer and accept the improved tests/examples (in time), or if the customer places an additional order.
Article 5. Risk
5.1. All goods that are owned by the customer and stored at the company, are kept there at the customer owns risk.
Article 6. Payment terms
6.1. Unless an express written deviation stated in the contract the customer with every order must pay an advance of 30% of the invoice amount. Upon delivery of the order, the customer has to pay the remaining 70% of the invoice amount.
6.2. All invoices are payable upon due date by bank transfer to the account of the company (stated on all invoices and offers/proposals) or cash.
6.3. If the customer does not proceed with payment within seven days of receipt of a notice to do so, the customer is obliged to pay the company a default interest of 8% per annum and a fixed compensation of 10% of the invoice amount with a minimum of € 50.00, from the date of the notice until full payment.
6.4 The company reserves the right to suspend the further execution of its commitments until the customer has paid the outstanding invoice. Any delay in payment by the customer makes all sums due and payable at once. And forfeiting all the discounts granted when non-respecting these general conditions.
Article 7. Complaints - protest of the invoice
7.1. Any protest must be motivated by registered letter to the company and will be delivered within a period of seven days. For complaints or disputes relating to the services provided, the period starts the day after the delivery. With respect to the invoice, the period begins on the date of invoice. In the absence of timely protest, the services / invoices are finally accepted and payment is due.
Article 8. Liability - General
8.1. The company commits to provide services with all care. All company's performances are commitments of means. The company is not liable for errors in the execution due to insufficient or incorrect input by the customer.
8.2. The company cannot be held liable for any error (even gross negligence) of its own or own employees, except in case of fraud. The company cannot, whatever the cause, the form or subject of the claims where the liability is invoked, be held liable in any way for any consequential damages such as loss of expected profit, decline in turnover, increased operating costs, loss of clientele, which the customer or a third party might suffer as a result of any fault or negligence of the company or a delegate.
8.3. The liability of the company with regard to customer services is in any case limited to either a refund of the price paid by the customer, or re-performing the services, by choice of the company. The overall company's liability shall never exceed the price paid by the customer to the company for the services that gave rise to the claim.
8.4 If and insofar the proper execution of the agreement, the company has the right to have certain work done by others.
8.5. Regarding the services from third party suppliers, the company assumes no liability whatsoever above or different from the liability the third party suppliers are willing to accept for their products or services.
8.6 The client acknowledges mutually email as legal valid evidence.
8.7 The company is not liable to pay any damages as a result of an error made during translation, unless willful or gross negligence can be proven.
8.8 The company will not be liable to pay any damages as a result of an error made by a third party during the organization of the (guide) event, unless it can be proved intentional or gross negligence of the enterprise.
8.9 The company is not liable to pay any damages as a result of an error made by a third party when the company plays the role of clientele provider for these third parties unless willful or gross negligence of the enterprise view can be demonstrated.
8.10 The execution of advertising in a particular place or time cannot be guaranteed. All instructions in this sense are considered as wishes, taken care of it when feasible. In any case not implementing these desires cannot result to any compensation or a lower price.
8.11. The company has the right for material that is not suitable for use, to adapt it, without it can be considered as a liability to the company. The costs associated with these changes are transferred to the customer.
8.12. The client acknowledges that the company is not a real estate - or a travel agency.
Article 9. Liability software
9.1. Without prejudice to Article 8, the following applies for software: the flawless operation of a computer configuration (the set of hardware and software) can never be fully guaranteed, both due to external factors (power failure or fault, lightning, ...) and because of factors inherent to the computer configuration (fault, network failures, undiscovered errors in system and application software, ...), unexpected loss of (not all) programs and / or data so may occur. The customer agrees to install appropriate mechanisms for the protection, preservation and restoration of data.
Article 10. Intellectual property rights
10.1. Intellectual Property Rights do mean all intellectual, industrial and other property rights (whether registered or not), including but not limited to copyright, neighboring rights, trademarks, trade names, logos, drawings, models or applications for registration as drawing or model, patents, applications for patents, domain names, know-how and rights to databases, computer programs, and semiconductors.
10.2. Both parties accept that the concept of a website (i.e. the construction of the screens from the website, main navigation) rule will not be protected by Intellectual Property Rights. The Customer may also find a similar structure to another by the company developed sites and web applications.
10.3. The Intellectual Property Rights related to the visual design of the created website / web application by the company are transferred to the customer. This transfer applies to the fullest extent, for all operating modes and forms, for the entire duration of the relevant law and for the whole world. Furthermore, the customer receives a non-exclusive license to use the codes used for the website. This license applies to the duration of protection of the code by copyright and for the whole world. If the website does contain pictures or drawings that were not provided by the customer, but were taken by the company of a website which hosts online photos and illustrations to select whether or not paid, then the license to be obtained by the customer in order to use these pictures and drawings depends on the conditions stipulated on the website of this online library. In general, this license will be non-exclusive. The company makes no warranties regarding these photographs and illustrations.
10.4. The Intellectual Property Rights related to the CMS (which is the software needed to manage the content of the website) belong exclusively to the company or a third party with whom the company has concluded an agreement in this regard. By paying an annual license fee fixed in the offer of the company, and under the condition precedent of the full payment of this fee, the customer acquires a non-exclusive, non-transferable license to use this software. The customer is forbidden to grant sublicenses to third parties, or the software in any way make available to third parties, to communicate, to be used for third parties or commercialize.
10.5. The client will respect the Intellectual Property Rights of the company at all times and will use reasonable efforts to protect these rights. The client notifies the company immediately of any infringement by third parties on the Intellectual Property Rights of which he took note.
Article 11. Hosting & Domain Name Services
11.1. For the hosting and domain name registration the company is working with a specialist hosting partner. A description of the hosting services and the liability of the partner are included in the Service Level Agreement (SLA) of the hosting partner. This SLA can be adjusted or changed by the hosting partner. At the first request of the customer, the company gives the customer a copy of the current version of the SLA.
11.2. The hosting services are provided to the customer by the company per calendar year, subject to payment by the customer of the compensation due. The current price list can be requested from the company and is adjusted annually. If the customer service wishes to withdraw, he must do so by no later than one month before the entrance to the annual deadline by submitting its notice to the company by registered letter or by e-mail two months before the start of the new term which agreement obtained by response from the company. In case of late cancellation, the customer will pay the compensation for the following calendar year are due.
11.3 The company is not liable for user-posted content on their systems.
11.4 Unless there is a specific matter and deviating agreement established with the company on the provision of backups by the company, the user is solely responsible for making backups of his hosting account. The company cannot be held responsible in any way. To the extent that any backups would be taken by the company, they are only for internal use.
Article 12. Delivery of source files
12.1. Source files, used for the creation of the product will not be delivered unless otherwise specified in the contract. However source files can always be obtained by paying a fee.
Article 13. Termination of the agreement
13.1. If the client is guilty of a serious contractual breach which the customer does not recover within eight days of receipt of an order sent by recorded delivery, the company has the right to either (1) to suspend the agreement until the customer has met its commitments or (2) terminate the contract with immediate effect. Non-payment of one or more invoices by their due date will always be considered a serious breach of contract.
13.2. Upon termination of the agreement, the customer will pay for all services provided by the company, and the costs incurred by the company as a result of such termination, plus a penalty of 30% of the amount that the company could have invoiced to the customer if the agreement would be fully implemented. The any advance paid shall continue to be acquired for the company. Furthermore, the company reserves the right to claim higher damages if it proves that the actual damage is greater than the liquidated damages as defined above.
13.3. Nevertheless, each party agrees to grant a reasonable time to the other party to remedy its possible shortcomings, and to always first look for an amicable settlement.
Article 14. Confidentiality
14.1. Parties undertake commercial and technical information and trade secrets that they learn from the other party, even after the termination of the agreement, to keep secret and only use it for the execution of the agreement.
Article 15. Processing of personal data
15.1. If the customer processes personal data on the company's server, the company must be considered as processor. The customer is the responsible controller of personal data within the meaning of the Privacy Act on processing personal data. The customer declares to entirely comply with the obligations of the controller of personal data as stated in this Privacy law.
15.2. In the framework of the services for the customer, the company processes personal data of contact persons specified by the customer. The contact details of these people are processed for the purpose of "customer", i.e. to enter into contact with the client regarding the services. The contacts have a right of access and correction regarding their data.
Article 16. Reference
16.1. The customer agrees that the company’s product developed (or provided service) for the client is included in the reference (partner) portfolio of the company.
Article 17. Force Majeure
17.1. Force majeure situations such as strikes, public unrest, administrative measures and other unexpected events beyond the company's control, freeing the company for the duration of the disruption and for their scope of its commitments, without any right to any price reduction or compensation for the customer.
 17.2 Where it is concluded in the above situation, after it is no longer possible to keep the commitments reasonably, the agreement is reviewed by mutual agreement or be dissolved. Any services already provided by the company to the moment of force majeure will be invoiced.
Article 18. Nullity
18.1. If any provision of these terms and conditions is invalid, the remaining provisions shall remain in full force and the company and the customer shall replace the invalid provision by another provision that the purpose and intent of the invalid provision as closely as possible.
Article 19. Applicable law - Jurisdiction
19.1. The Belgian law is applicable for all contracts with the company. Any dispute relating to the conclusion, validity, execution and / or termination of this agreement will be settled by the competent court in Ghent.
Article 20. Conditions workshops / events
20.1. The participant (minimum 16 years old) registers via telephone, e-mail or the contact form
20.2. The participant receives a response from Tutitalia Belgium with the notification whether or not there is still place on the chosen date. If there is still place, the participant will pay the registration fee directly on the bank account number BE11 3770 7158 7148 of Filip Van Hallewijn, stating 'registration fee event + date + number of participants'. You can also pay in advance with cash.
20.2. After receipt of the registration fee - at the latest 5 days before the start of the event - the registration of the participant is final after which a confirmation of payment will be delivered.
20.3. Possible reimbursement of the registration fee in case of cancellation (e.g. in case of illness, etc.) by the participant is not possible, the participant can always let someone else taking his / her place.
20.4. Tutitalia Belgium is entitled to cancel the event if there are too few registrations. In this case, Tutitalia Belgium pays the entire registration fee back to the participant.
20.5. The participant participates to the event at its own risk and indemnifies Tutitalia Belgium against all damage and liability resulting from participation.